Stargazer

Stargazer

Stargazer   Carole Phy Blankemeyer 2012

Oil on Canvas
24" x 30"
2002


©2012 Carole Phy Blankemeyer

©2012 Carole Phy Blankmeyer All Rights Reserved.